2022 2021
Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej Joinco Polska Sp. z o.o. Tax strategy execution report Joinco Polska Sp. z o.o.

za 2022

for year 2022

Wprowadzenie

Introduction

Niniejszy dokument (dalej: Sprawozdanie) został sporządzony przez Joinco Polska Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Joinco) za rok podatkowy, który trwał od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Celem publikacji Sprawozdania jest realizacja obowiązku sporządzania i upublicznienia informacji o realizowanej strategii podatkowej, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587; ze zm.; dalej: ustawa o CIT).

Zakres ujawnionych informacji obejmuje dane wskazane w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT, tj.:
1) informacje o stosowanych:
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
2) informacje odnośnie do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
3) informacje o:
a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
b) planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,
4) informacje o złożonych wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1542, z późn. zm.),
5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Sprawozdanie nie obejmuje informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

This document (hereinafter: the Report) has been prepared by Joinco Polska Sp. z o.o. (hereinafter: the Company or Joinco) for the fiscal year that ran from January 1, 2022 to December 31, 2022.

The purpose of publishing the Report is to fulfill the obligation to prepare and make public information on the implemented tax strategy, referred to in Article 27c paragraph 1 of the Act on Corporate Income Tax of February 15, 1992 (i.e., Journal of Laws of 2022, item 2587; as amended; hereinafter: the CIT Act).

The scope of the disclosures includes the data indicated in Article 27c paragraph 2 of the CIT Act, i.e.:
1) information on the applied:
a) processes and procedures for managing the performance of obligations under tax law and ensuring their proper execution,
b) voluntary forms of cooperation with the authorities of the National Tax Administration,
2) information regarding the implementation of tax obligations on the territory of the Republic of Poland, including information on the number of information provided to the Head of the National Tax Administration on tax schemes, referred to in Article 86a § 1 item 10 of the polish Tax Ordinance, with a breakdown by the taxes to which they relate,
3) information on:
a) transactions with related parties within the meaning of Article 11a paragraph 1 item 4, the value of which exceeds 5% of the total balance sheet assets within the meaning of accounting regulations, determined on the basis of the last approved financial statements of the company, including entities that are not tax residents of the Republic of Poland,
b) planned or undertaken restructuring activities that may affect the amount of tax liabilities of the taxpayer or related entities within the meaning of Article 11a paragraph 1 item 4,
4) information on applications submitted for the issuance of:
a) general tax interpretation, referred to in Article 14a § 1 of the polish Tax Ordinance,
b) tax law interpretation, referred to in Article 14b of the polish Tax Ordinance,
c) binding rate information referred to in Article 42a of the Act on Tax on Goods and Services (VAT Act),
d) binding excise tax information referred to in Article 7d paragraph 1 of the Excise Tax Act of December 6, 2008 (Journal of Laws of 2023, item 1542, with subsequent amendments),
5) information on making tax settlements in territories or countries applying harmful tax competition indicated in executive acts issued on the basis of Article 11j paragraph 2 and on the basis of Article 23v paragraph 2 of the Act of July 26, 1991 on income tax on natural persons and in the announcement of the minister responsible for public finance issued on the basis of Article 86a § 10 of the polish Tax Ordinance

The report does not include information covered by trade, industrial, professional or production process secrets.

Informacje o spółce

Information about the Company

Joinco jest polską spółką kapitałową z siedzibą w Warszawie. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od całości osiąganych dochodów. Joinco nie prowadzi działalności za pośrednictwem zagranicznych oddziałów (zakładów).

Joinco prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia i handlu, specjalizując się w dostarczaniu rozwiązań dla detalistów w zakresie produktów spożywczych i nieżywnościowych. Spółka oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie pozyskiwania dostawców, marketingu, zarządzania marką i kategorią, zapewnienia jakości i logistyki, dostosowując swoje usługi do konkretnych potrzeb swoich klientów. Działalność jest prowadzona na terenie całej Polski, również bezpośrednio przez przedstawicieli handlowych.

Spółka jest częścią międzynarodowej grupy Joinco. Spółka powstała w 2013 roku w Warszawie z oddziału portugalskiej spółki JOINCO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LDA prowadzącej globalną działalność w branży handlowej. Z siedzibą główną w Lizbonie i biurami na całym świecie Grupa Joinco zapewnia korzyści płynące z bliskiej obecności, wiedzy kulturowej i aktualnych informacji rynkowych. Grupa Joinco wybiera najlepszych dostawców i współpracuje ze wszystkimi dostawcami usług w łańcuchu handlu zagranicznego, ściśle przestrzegając otoczenia regulacyjnego. Joinco zarządza wszystkimi aspektami łańcucha dostaw, zaopatrując około 4200 sklepów detalicznych w Europie i Ameryce Południowej na zasadzie wyłącznej współpracy, łącząc kilka zamówień w celu osiągnięcia najlepszych cen zakupu.

Joinco is a Polish company based in Warsaw. The Company is a Polish tax resident, subject to taxation in the territory of the Republic of Poland on the total income earned. Joinco does not operate through foreign branches (permanent establishments).

Joinco conducts procurement and trading business, specializing in providing solutions for food and non-food retailers. The company offers customized solutions in supplier sourcing, marketing, brand and category management, quality assurance and logistics, tailoring its services to the specific needs of its customers. Business is conducted throughout Poland, including directly through sales representatives.

The Company is part of the Joinco international group. The Company was established in 2013 in Warsaw from a branch of JOINCO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LDA, a Portuguese company conducting global trade business. With head offices in Lisbon and offices across the world, Joinco Group provides the benefit of close presence, cultural knowledge and up-to-date market information. Joinco Group selects the best suppliers and works with all service providers in the foreign trade chain, with strict compliance with the regulatory environment. Joinco manages all aspects of the supply chain, supplying around 4200 retail stores across Europe and South America on an exclusive cooperation basis, combining several orders to achieve the best buying prices.

Strategia podatkowa

Tax strategy

Przyjęta przez Spółkę strategia podatkowa jest pochodną celów Grupy w której działa. Grupa Joinco prowadzi ścisłą politykę zarządzania firmą z pełną uczciwością i szacunkiem, działając zawsze zgodnie z prawem różnych krajów, w których prowadzi działalność, wspieraną przez wartości takie jak: przejrzystość, kompetencja, zaangażowanie i poczucie pilności. Płacenie podatków we właściwej kwocie i czasie jest rozumiane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym Spółka funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.

Spółka dąży do tego, aby w prawidłowy sposób realizować nakładane na nią obowiązki w sferze podatkowej, poprzez zapłatę wszystkich danin publicznych w prawidłowej wysokości i właściwym terminie. Istotą strategii jest koncentracja na zapewnieniu przez Spółkę bezpieczeństwa podatkowego poprzez prawidłową identyfikację obowiązku podatkowego oraz dążenie do bezbłędnego ustalenia wysokości zobowiązania w odniesieniu do wszystkich podatków płaconych przez Joinco.

Przestrzeganie przepisów podatkowych jest warunkiem realizacji ogólnej strategii Joinco. Potencjalne naruszenie przepisów może zniweczyć wysiłki podejmowane w celu budowania silnej pozycji na rynku w jakim działa. Z ostrożności, Joinco stara się zawczasu rozpoznawać i eliminować ryzyka podatkowe.

The tax strategy adopted by the Company is derived from the goals of the Group in which it operates. The Joinco Group has a strict policy of managing the company with full integrity and respect, always acting in accordance with the laws of the various countries in which it operates, supported by the values of transparency, competence, commitment and a sense of urgency. Paying taxes in the right amount and at the right time is understood as a due return of part of the profit to the society in which the Company operates and uses its resources.

The Company strives to properly fulfill the obligations imposed on it in the tax sphere by paying all public tributes in the correct amount and on time. The essence of the strategy is the Company's focus on ensuring tax security through the correct identification of tax obligations and striving to determine the amount of liability for all taxes paid by Joinco without error.

Compliance with tax regulations is a condition for the implementation of Joinco’s overall strategy. A potential violation of the regulations could undermine efforts to build a strong position in the market in which it operates. Out of prudence, Joinco seeks to identify and eliminate tax risks.

Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Information on the processes and procedures in place to manage and ensure the proper performance of tax law obligations

Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej strategia podatkowa była skuteczna, adekwatna, kompleksowa oraz poddawana regularnemu sprawdzeniu. Założenia i poszczególne elementy strategii mają odzwierciedlenie m.in. w stosowanych procedurach podatkowych, ładzie organizacyjnym oraz strukturze Spółki.

Stosowanie przez Spółkę procesy i procedury w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych stanowią element realizowanej strategii podatkowej, a w szerszym kontekście, także wewnętrznego nadzoru podatkowego, którego celem jest zapewnienie kontroli nad wszystkimi procesami podatkowymi zachodzącymi w Joinco.

Strategia podatkowa dąży do zapewnienia zgodności podatkowej i rzetelnego płaceniu podatków. Ma zapewnić bezpieczeństwo podatkowe oraz minimalizować ryzyko sporu z organami KAS oraz nałożenia sankcji związanych z naruszeniem przepisów podatkowych.

Joinco podejmuje działania ograniczające ryzyko podatkowe do minimum. Działania zmniejszające ryzyko obejmują m.in. stosowanie procedur podatkowych, unikane ryzyka (rezygnacji z ryzykownych działań) oraz współpracę z doradcami podatkowymi. Spółka nie podejmuje działań, które mogłyby stanowić unikanie lub uchylanie się od opodatkowania, a także z ostrożnością podchodzi do zajmowania pozycji podatkowej, która mogłaby zostać zakwestionowana przez organy KAS. Strategia podatkowa Spółki cechuje się niskim apetytem na ryzyko.

Joinco współpracuje z zewnętrznym podmiotem, któremu powierzono bieżącą realizację obowiązków księgowo-podatkowych, w tym sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych. Współpraca z zewnętrznym podmiotem odbywa się na podstawie pisemnej umowy. Wpływ na realizację funkcji podatkowych ma również CFO z Grupy Joinco.

Z uwagi na powierzenie realizacji bieżących obowiązków podatkowych podmiotowi zewnętrznemu, wpływ na prawidłową realizację obowiązków podatkowych mają procesy i procedury stosowane przez ten podmiot.

Prawidłowa realizacja funkcji podatkowych jest wspierana przez oprogramowanie komputerowe. Oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane i dostosowane do polskich regulacji podatkowych. Stosowane procedury gwarantują ochronę, właściwe zasady archiwizacji oraz uniemożliwienia dostępu, modyfikacji, zniszczenia lub upublicznienia przez nieupoważnione osoby. Dokumentacja dla celów podatkowych przechowywana jest przez okres nie krótszy niż wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy.

The Company makes every effort to ensure that its tax strategy is effective, adequate, comprehensive and subject to regular review. The assumptions and individual elements of the strategy are reflected, among other things, in the tax procedures used, the organizational order and the structure of the Company.

The Company's applied processes and procedures for the proper execution of tax obligations are part of the implemented tax strategy, and, in a broader context, also of the internal tax supervision framework, the purpose of which is to ensure control over all tax processes taking place at Joinco.

The tax strategy seeks to ensure tax compliance and reliable payment of taxes. It is intended to ensure tax security and minimize the risk of disputes with KAS authorities and the imposition of sanctions related to tax violations.

Joinco takes measures to reduce tax risk to a minimum. Risk-reducing measures include, among others, the use of tax procedures, risk avoidance (abandonment of risky activities) and cooperation with tax advisors. The Company does not take actions that could constitute tax avoidance or evasion, and is cautious about taking a tax position that could be challenged by KAS authorities. The Company's tax strategy is characterized by a low appetite for risk.

Joinco cooperates with an external entity entrusted with the day-to-day execution of accounting and tax duties, including the preparation and submission of tax returns. Cooperation with the external entity is based on a written agreement. The CFO of the Joinco Group also has an impact on the implementation of tax functions.

Due to the entrustment of the implementation of current tax obligations to an external entity, the processes and procedures used by the entity have an impact on the proper implementation of tax obligations.

The correct implementation of tax functions is supported by computer software. The software is constantly updated and adapted to Polish tax regulations. The applied procedures guarantee protection, and proper archiving rules, as well as, prevent access, modification, destruction or publication by unauthorized persons. Documentation for tax purposes is retained for a period not shorter than required by binding regulations.

Pozostałe informacje wskazane w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT

Other information stipulated in Art. 27c (2) of the CIT Act

Współpraca z organami KAS

Cooperation with the National Tax Administration

W trakcie 2022 r. Spółka nie przystępowała do umowy o współdziałanie o której mowa w przepisach Ordynacji podatkowej. Joinco nie planuje składać wniosku do Szefa KAS o zawarcie takiej umowy.
Niezależnie od braku zamiaru przystąpienia do umowy o współdziałanie strategia podatkowa Joinco zakłada budowanie partnerskich relacji z organami KAS, opartych na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu oraz transparentności
In 2022, the Company was not a party to the cooperation agreement referred to in the Tax Ordinance. Joinco does not intend to submit any applications to the Head of KAS to conclude such an agreement.
Regardless of the lack of intention to enter into a cooperation agreement, the tax strategy of Joinco includes building partner relations with the KAS authorities, based on mutual trust, understanding and transparency

Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Fulfillment of tax obligations in Poland

Spółka w roku 2022 realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Polski w odniesieniu do następujących podatków:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – Spółka opodatkowywała całość osiąganych dochodów na terytorium Polski. Joinco nie korzystała ze zwolnień w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – Joinco Polska działało w charakterze płatnika, odprowadzając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z zatrudnianiem personelu;
  • Podatek od towarów i usług (VAT) – Spółka dokonywała czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług w związku z czym deklarowała kwotę podatku do zapłaty;

Spółka dochowuje należytej staranności poprzez terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych oraz wypełnienie obowiązku składnia deklaracji i informacji podatkowych w terminach określonych przepisami prawa podatkowego.

The Company in 2022 realized tax obligations in the territory of Poland with respect to the following taxes:

  • Corporate income tax (CIT) – the Company taxed all of its income earned in the territory of Poland. Joinco did not benefit from corporate income tax exemptions;
  • Personal income tax (PIT) - Joinco acted as a tax remitter payer, making advance payments for personal income tax due to the employment of personnel;
  • Tax on goods and services (VAT) – the Company performed taxable activities within the meaning of the tax on goods and services Act and therefore declared the amount of tax payable;

The Company has exercised due diligence by paying its tax obligations on time and fulfilling its obligation to file tax returns and information within the deadlines set by the tax law.

Informacje o schematach podatkowych (MDR) Information on reportable arrangements (MDR)
W okresie, za który sporządzane jest Sprawozdanie, Spółka nie przekazywała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych. Joinco nie był bowiem stroną uzgodnień które spełniałyby definicję schematu podatkowego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej i żadne takie uzgodnienie nie było udostępniane, wdrażane lub przygotowywane do wdrożenia w Spółce. During the period for which the Report is prepared, the Company did not submit information on tax schemes to the Head of KAS. This is because Joinco was not a party to arrangements that would meet the definition of a tax scheme under the Tax Ordinance, and no such arrangement was shared, implemented or prepared for implementation in the Company.
Transakcje z podmiotami powiązanymi Transactions with related entities

Spółka dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi. W 2022 r. jedna transakcja z podmiotem powiązanym przekroczyła próg raportowania wskazany w art. 27c ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy o CIT (tj. 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Joinco). Transakcja ta dotyczyła zakupu towarów handlowych od Joinco Importação e Exportação Lda, portugalskiej spółki matki.

Spółka stosuje ceny rynkowe w realizowanych z podmiotami powiązanymi transakcjach, co znajduje potwierdzenie w przygotowywanych lokalnych dokumentacjach cen transferowych – w tym analizie porównawczej cen transferowych (tzw. benchmarku).

The Company transacts with related entities. In 2022, one transaction with related entities exceeded the reporting threshold indicated in Art. 27c (paragraph 2 point 3 letter 3a) of the CIT Act (i.e. 5% of the balance sheet total of assets within the meaning of the accounting regulations, determined on the basis of the latest approved financial statements of Joinco). The transaction concerned the purchase of trade goods from Joinco Importação e Exportação Lda, the Portuguese parent company.

The company applies market prices in its transactions with related parties, which is confirmed in the local transfer pricing documentation prepared - including the benchmark transfer pricing analysis.

Działania restrukturyzacyjne

Restructuring operations

W okresie za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych z Joinco w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. During the period for which the Report is submitted, the Company did not plan or undertake restructuring activities that may affect the amount of its tax liabilities or the tax liabilities of related entities of Joinco within the meaning of Article 11a section 1 item 4 of the CIT Act.

Informacje o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych oraz wiążących informacji stawkowych i taryfowych

wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej

W okresie, za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

W okresie, za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej.

wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej

W okresie, za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS).

wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

W okresie, za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA).

Informacje o rozliczeniach podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W okresie za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie dokonywała transakcji i rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Information on submitted applications for tax interpretations and binding rate and tariff information

requests for general tax interpretations

During the period for which the Report is submitted, the Company did not make any requests for general tax interpretations.

requests for tax law interpretations

During the period for which the Report is submitted, the Company did not make requests for individual interpretations.

requests for binding rate information

During the period for which the Report is submitted, the Company did not apply for the issuance of binding rate information (WIS).

requests for binding excise information

During the period for which the Report is submitted, the Company did not apply for the issuance of binding excise information (WIA).

Information on tax settlements in territories of countries applying harmful tax competition

During the period for which the Report is submitted, the Company did not carry out transactions and tax settlements in territories or countries applying harmful tax competition, as indicated in the executive acts issued on the basis of Article 11j Paragraph 2 of the CIT Law and on the basis of Article 23v Paragraph 2 of the Personal Income Tax Law of July 26, 1991, and in the announcement of the Minister responsible for public finance issued on the basis of Article 86a Paragraph 10 of the Tax Ordinance.Visit us in Portugal, Poland, Colombia and China